KEK
Ibaraki, Japan
Author
Arakaki, Y.
Kimura, T.
Komatsu, Y.
Mori, S.
Murasugi, S.
Muto, R.
Okamura, K.
Shibata, K.
Shirakabe, Y.
Tomizawa, M.
Yanaoka, E.
Yoshida, M.